Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019

I sin årsberättelse framför Statens revisionsverk sammanfattande information om de från riksdagens synpunkt viktigaste observationerna vid revisionerna samt slutsatser, som har dragits utifrån resultaten av revisionerna, angående statsfinansernas och förvaltningens tillstånd. Dessutom framför Revisionsverket en översikt av sin verksamhet under årsberättelseperioden.

Fotografierna i årsberättelsen har tagits av fotografen Lari Järnefelt från Helsingfors. Temana för fotografierna härrör från temat för Europeiska kulturmiljödagarna, Konstens och underhållningens rum. Fotografierna togs i Helsingfors och Tammerfors i maj 2019.

Inlägg av generaldirektören: Att arbeta för en bättre framtid

2010-talet har präglats av att det nya normala blivit ett begrepp i den politiska debatten. Klimatets och befolkningsstrukturens förändringar och en svag och svårförutsedd ekonomisk utveckling ökar trycket på radikalt nya politiska åtgärder. Kort- och långsiktiga politiska mål konkurrerar hårdare om uppmärksamheten. Folk dras till snabba, spektakulära och slagkraftiga löften i politiken. Det nya normala ger statsförvaltningen ett starkt skäl att förnyas och förnya verksamheten.

Läs mer

Statens tillgångar bör skötas som en helhet

När statens ekonomiska ställning bedöms, tas tillräcklig hänsyn inte alltid till statens tillgångar trots att de till sitt belopp motsvarar statsskulden. Statens tillgångar uppgår till cirka 100 miljarder euro. Merparten av tillgångarna är även avsedda för andra ändamål än enbart för att generera intäkter. Med tanke på mångfalden är det viktigt att varje tillgångsslag förvaltas på ett ändamålsenligt sätt och att olika undantagslösningar undviks. Investeringsverksamheten och överlåtelsen av tillgångar bör vara systematisk.

Läs mer

Bättre efterlevnad av principerna för god förvaltning i skötseln av statsfinanserna

God förvaltning vid skötseln av statsfinanserna innebär att verksamheten ger resultat, utförs i enlighet med lagstiftningen och den av riksdagen fastställda budgeten samt att ämbetsverket har fungerande intern kontroll och riskhantering. Statens revisionsverk granskar funktionen av god förvaltning i samband med redovisningsrevisionerna inom statsförvaltningen. År 2018 gav revisionsverket färre anmärkningar på brister jämfört med tidigare år.

Läs mer

Offentliga cleantech-upphandlingar kan påskyndas genom en gemensam strategi och riskhantering för förvaltningen

Staten och kommunerna kan samtidigt både stärka den ekonomiska verksamheten och förbättra miljöns tillstånd genom att föredra cleantech i upphandlingen. Juha Sipiläs regering hade som mål att främja offentliga cleantech-upphandlingar och att på så vis göra Finland till en föregångare inom cleantech, bioekonomi och cirkulär ekonomi. Regeringens mål uppnåddes dock inte. Främjandet av cleantech-upphandlingar skulle på så vis kräva samarbete, engagemang i en gemensam upphandlingsstrategi och en ökning av den strategiska kompetensen inom den offentliga förvaltningen.

Läs mer

En noggrann beredning främjar digitaliseringen av förvaltningens tjänster bäst

Genom digitalisering kan förvaltningens tjänster bli oberoende av tid och plats. På så vis är det möjligt att effektivisera verksamheten och spara kundernas och myndigheternas tid och kostnader. Det är dock inte lätt att lyckas, utan det krävs också djupgående kännedom om den verksamhet som ska omorganiseras och om de verktyg som finns tillgängliga. En lyckad digitalisering utgår dock från en uppdaterad lagstiftning och från att det handlingsutrymme som lagstiftningen erbjuder utnyttjas vid omorganiseringen på ett effektivt sätt.

Läs mer

Statens revisionsverks verksamhet under årsberättelseperioden

Statens revisionsverk har som mål att tillhandahålla beslutsfattare aktuell och relevant information som stöder verksamhetsutvecklingen. Enligt responsen från dem som utnyttjar informationen har revisionsverket också lyckats med målet. Framöver syftar revisionsverket till att ytterligare förbättra effekterna av revisionsarbetet genom att utöka sin helhetssyn på tillståndet och de framtida utvecklingsbehoven inom förvaltningen. För att revisionsverket ska kunna uppnå detta mål ändrade revisionsverket under årsberättelseperioden sin strategi och organisations- och ledningsmodell.

Läs mer